Pravidlá súťaže "Filmový Valentín s Mebline"

1. Organizátorom súťaže a darcom cien je fanpage MeblineSK. Služba Facebook nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek činnosti spojené s organizovaním súťaže a stránkach služby, čím je tiež plne oslobodená od zodpovednosti od každého účastníka. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani organizovaná službou Facebook, ani s ňou spojená . Administrátor súťaže používa službu Facebook k administrácii súťaže na vlastnú zodpovednosť.

2. Účastníkom môže byť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá:

a) vlastní konto v službe Facebook.com s pravdivými údajmi

b) nebola zbavená ani obmedzená jej spôsobilosť na právne úkony

c) nie je zamestnancom firmy Paweł Marek Małys

d) splní podmienky súťaže

3. Súťaž začína dňa 2.2.2017 o 0.00 hod. A končí dňa 13.2.2017 v 23.59 hod.

4. Pre účasť v súťaži musí súťažiaci v komentári pre súťažný postu splniť túto úlohu: V názve svojho obľúbeného filmu vymeniť ľubovoľné slovo za iné, ktoré označuje druh nábytku (stôl, kreslo, atď.)

5. 5 (päť) výhercov súťaže získa 2 (dve) poukážky na vstup do kina Cinestar v Českej republike alebo Cinemax v Slovenskej republike. Vstupenka platí pre štandardnú kinosálu a 2D filmovú projekciu.

6. Ocenených bude 5 najlepších komentárov, podľa rozhodnutia poroty usporiadateľa súťaže.

7. Výsledky súťaže budú zverejnené dňa 14.2.2017 o 17.00 hod. na stránke http://www.facebook.com/meblineSK

8. Každý účastník súťaže môže umiestniť iba jeden súťažný komentár.

9. Výhercovia súťaže majú 2 dni na skontaktování sa sa pomocou súkromnej správy s organizátorom na stránke MeblineSK a potvrdenie svojej totožnosti a poskytnutie údajov pre zaslanie výhry. Výhry budú výhercom rozoslané poštou v priebehu 3 dní od vyhlásenia výsledkov. Neprihlásení sa o výhru v termíne je považované za vzdanie sa výhry.

10. Vložením súťažného komentáre udeľuje súťažiaci organizátorovi súťaže časovo ani lokálne neobmedzenú licenciu pre komerčné použitie ním vloženého súťažného textu nasledujúcim spôsobom: uchovávanie, rozmnožovanie (bez obmedzenia počtu nosičov dát), ukladanie do pamäte počítačov, sietí (interných aj externých vrátane interenet) a verejné prezentovanie na sociálnych sieťach ako Facebook.com